Badania do broni

Wykonujemy badania psychologiczne do dysponowania bronią do celów:

-SPORTOWYCH
-ŁOWIECKICH
KOLEKCJONERSKICH
-SZKOLENIOWYCH

tel. 606 515 717 Nowy Targ ul. Szaflarska 30

KTO PRZEPROWADZA BADANIE?

Badanie przeprowadza psycholog posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią

JAK WYGLĄDA BADANIE

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę sprawności intelektualnej, osobowości – z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Badania trwa około 1,5 godzin do 2,5 godzin w zależności od tempa pracy osoby badanej.
Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego

USTAWA ZABRANIA WYDANIA ORZECZENIA OSOBOM, KTÓRE:

Nie mającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich).
Z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
Wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
Uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
Nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego.
Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
przeciwko zdrowiu i życiu,
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Zakres naszej działalności

Badania kierowców

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​​

Badania operatorów

Wózków widłowych, maszyn, urządzeń oraz sprzętu ciężkiego

Badania do uzyskania pozwolenia do dysponowania bronią

Myśliwską, sportową

Badania do orzeczenia o niepełnosprawności

This is a short

Konsultacje psychologiczne​​

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​​

Wsparcie w kryzysie

Konsultacje z psychotraumatologiem

​Terapia dzieci i młodzieży

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​​

​Terapia osób dorosłych

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​​